top of page

Spracovanie a uchovanie osobných údajov

Dôležité informácie z našej strany:

1.           Naše kontaktné údaje: Spoločnosť BBR.C s.r.o., sídlom Dobrovského 5, Bratislava 81108, IČO 46432230, zápisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 77356/B

Poverený pracovník: Eva Vavráková, konateľka

2.           Vaše osobné údaje použijeme v našom zozname klientov a v prípade zakúpenia služieb a produktov v našej spoločnej zmluve a dokumentácii potrebnej na vedenie účtovníctva. V prípade zapojenia sa do dotazníkového prieskumu vaše odpovede uchovávame v anonymizovanej forme pre účely tvorby a aktualizácie noriem, prípadne na výskumné účely. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, teda váš súhlas. Príjemcom vašich osobných údajov je osoba uvedená v bode 1.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať v zahraničí ani so žiadnou medzinárodnou organizáciou.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania našej spolupráce a po dobu 2 rokov od jej ukončenia, alebo 2 roky od ich poskytnutia na marketingové účely. Prípadne počas súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ak všeobecne záväznými právnymi predpismi nevyžadujú inú dobu uchovávania osobných údajov.

3.           Práva, ktoré vám vyplývajú z tohto súhlasu:

               •            môžete od nás požiadať o prístup k vašim osobným údajom,

               •            opravu osobných údajov,

               •            vymazanie osobných údajov alebo

               •            obmedzenie spracúvania osobných údajov,

               •            namietať spracúvanie osobných údajov,

               •            na prenosnosť osobných údajov,

               •            svoj súhlas kedykoľvek odvolať,

               •            podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o                                           ochrane osobných údajov.

4.           Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie podľa § 28 ods. 1. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. To znamená, že vaše údaje nenahráme do žiadneho programu, ktorý by nám pomohol predpovedať vaše správanie a akýmkoľvek spôsobom zneužiť tieto informácie.

 

5.           Samozrejme, nemusíte nám poskytovať osobné údaje. Nemôžeme od vás požadovať, aby ste tak urobili zmluvne alebo podľa akéhokoľvek zákona. Ak nám ich však neposkytnete, nemôžeme medzi sebou uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb.

 

6.           Vaše osobné údaje nikdy nezverejníme ani nezverejníme tretím stranám ani ich neposkytneme iným príjemcom. Výnimkou je firma, ktorá sa stará o naše účtovníctvo. Výnimku majú aj subjekty, ktorým poskytujeme osobné údaje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

7.           Zodpovedáme za bezpečnosť vašich osobných údajov. Chránime ich pred náhodným a nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými nezákonnými formami spracovania. Vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu a zaviedli sme technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce bezpečnostným požiadavkám.

 

Vyjadrením súhlasu vyhlasujete, že na vyššie uvedené účely súhlasíte so spracovaním týchto osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

Vyjadrením súhlasu potvrdzujete, že sme vám poskytli všetky informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, 1. januára, 2022

bottom of page